Anna Bajer Wybrane wartości estetyczne – prostota, trywialność, prozaiczność, komizm- prezentujące się w kodzie źródłowym programów komputerowych w ujęciu hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera

Anna Bajer

Wybrane wartości estetyczne – prostota, trywialność, prozaiczność, komizm- prezentujące się w kodzie źródłowym programów komputerowych w ujęciu hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga

Abstrakt:

Tematem wystąpienia są wybrane wartości estetyczne: prostota, trywialność, prozaiczność, komizm – prezentujące się w kodzie źródłowym programów komputerowych w ujęciu hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. Celem wystąpienia jest przedstawienie wybranych wartości estetycznych kodu źródłowego programów komputerowych. Istotę zamierzenia stanowi zrozumienie tego wytworu myśli ludzkiej. Sens kodu źródłowego uchwycę poprzez jego estetykę kierując się perspektywą hermeneutyki filozoficznej Gadamera. Wartości estetyczne, jak pisał w „Prawdzie i metodzie”, ujawniają się bowiem jako niezbędna forma refleksji – i jak zauważam, ma to zastosowanie również do kodu źródłowego.

Wartości estetyczne można do celów praktycznych omówić i ująć w ramy dziesięciu podstawowych, prymarnych mocnych, jak zrobiła to Maria Gołaszewska w książce „O naturze wartości estetycznych”. Najwyraźniej w kodzie źródłowym zaznaczają się piękno, wyrafinowanie, trywialność i prozaiczność oraz komizm. Posiłkując się przykładami, przedstawione zostaną wybrane z nich: prostota, trywialność, prozaiczność i komizm. Pominięcie piękna w rozważaniach wynika ze zwrócenia uwagi na te inne, pozostałe, rzadziej podejmowane tematy.

Dzięki ujęciu estetyki kodu źródłowego w fenomenie gry, gdy mowa o wartościach estetycznych, ukaże się byt estetyczny kodu źródłowego. W tym bowiem podstawowym doświadczeniu ludzkim realizuje się ludzkie dążenie do prawdy, jak pisał w „Aktualności piękna” Gadamer. Idea doświadczenia estetycznego, będąca doświadczeniem hermeneutycznym, pozwoli na przedstawienie estetki kodu w sposób uprzedmiotawiający, podczas prób humanistycznego zrozumienia kodu źródłowego.

Chociaż kod źródłowy programów komputerowych wydaje się być pozbawiony warstwy kulturowej, bądź prezentujący ją jedynie w szczątkowej formie, a w badaniach humanistycznych istnieje tendencja do przedstawiania go głównie z perspektywy software studies, czyli omawiając wpływ oprogramowania na kulturę, ewentualnie rozwój informatyki z perspektywy historycznej – jednak istota kodu źródłowego dla hermeneutyk kryje się w samym jego tekście.

Poruszana problematyka wpisuje się w ramy takich subdziedzin, jak critcal code studies, stąd inspiracją do niniejszych rozważań stał się artykuł profesora Marka C. Marino „Critical code studies”, w którym zakłada się, że kod źródłowy ma warstwę kulturową, podlegającą rozumieniu i interpretacji dokonywanej przez człowieka. Podejście to stosuje krytykę hermeneutyczną do interpretacji kodu źródłowego, architektury programu i dokumentacji w kontekście społeczno-historycznym. Do kolejnych powiązanych współdziedzin należy fizyka, filozofia informatyki oraz hermeneutyka filozoficzna. Przyjęcie tak nakreślonej perspektywy badawczej oznacza interdyscyplinarność oraz inkluzywność, włączenie do nurtu rozważań filozoficznych zagadnień informatycznych i vice wersa.

Słowa kluczowe:

Słowa kluczowe: Critical Code Studies, Hermeneutyka, Estetyka

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *