Mateusz Dadej, Agata Kasperek, Anna Wójcik, Biopolityka i biowładza w filozofii Michaela Foucaulta

Mateusz Dadej, Agata Kasperek, Anna Wójcik

Biopolityka i biowładza w filozofii Michaela Foucaulta

Abstrakt:

Wideoartykuł omawia zasadnicze wątki Michaela Foucaulta rozumienia władzy, stosunków władzy i technik panowania, których przejawem są dwie tytułowe kategorie – czyli: biopolityka i biowładza. W filozofii tego francuskiego intelektualisty o biopolityce można mówić wówczas gdy ludzie stają się przedmiotem strategii politycznej tzw. biowładzy. Zdaniem jego podstawą funkcjonowania biopolityki leżą zmiany i postęp w dziedzinie techniki, nauk biologicznych oraz medycznych. Jest ona sposobem myślenia o ludzkim życiu w taki sposób, aby mogło ono przynosić określone korzyści polityczne. Poszczególne epoki historyczne twierdzi Foucault generowałyby coraz to nowsze formy sprawowania władzy. Biopolityka jest w tej koncepcji rozumiana jako przede wszystkim kontrola nad ludzkim ciałem (np. nad reprodukcją czy seksualnością). W wideoartykule przedstawia się charakterystyczne przykłady kontroli nad ludzkim ciałem.

Bibliografia:

1. Thomas Lemke, Biopolityka, wyd. Sic!, Warszawa 2010.
2. Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, redakcja naukowa Mariusz Ciszek, wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 34.
3. Michel Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, tłum. Małgorzata Kowalska, Warszawa 1998.
4. Michael Foucault . 1995 Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Makuszewski, War-szawa 1998.
5. Michael Foucault Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa. 2000
6. Michael Foucault Filozofia a, historia, polityka. Wybór pism, przeł. L. Rasiński, D. Leszczyński, W-wa–Wrocław 2010.
7. Michael Foucault Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France 1977/1998, przeł. M. Herer, Warszawa 2012.
8. Michael Foucault Narodziny biopolityki. Wykłady z Collège de France 1978/1979, przeł. M. Herer, Warszawa

Słowa kluczowe:

Foucault, biopolityka, biowładza, etyka

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *