Jan Waligórski: Spór o istnienie afordancji na ekranie komputera

Jan Waligórski

Spór o istnienie afordancji na ekranie komputera

Abstrakt:

W wideoartykule przedstawiono ewolucję koncepcji afordancji w kontekście interakcji człowieka z komputerem. Opisano interpretację koncepcji afordancji autorstwa Don Normana, która była pierwszą próbą wprowadzenia teorii Jamesa Gibsona na obszarze szeroko pojętego dizajnu (w tym dizajnu interfejsów). Zwrócono uwagę na wątpliwości związane z interpretacją Normana m.in. związane z postulowanym przez Normana brakiem afordancji na poziomie oprogramowania oraz wątpliwości dotyczące wprowadzonego podziału na afordancje, afordancje (tylko) postrzegane i znaczniki. Przedstawiono stanowiska naukowców o odmiennych od Normana poglądach. Wideoartykuł jest próbą przedstawienia dyskusji na temat istnienia afordancji na poziomie oprogramowania komputera oraz jest próbą autorskiego komentarza w tej kwestii.

Bibliografia:

Costall, A., Afordancje kanoniczne w kontekście, przeł. K. Bielecka, AVANT, 2/2012.

Clark, A., Intrinsic content, active memory, and the extended mind, Analysis, 2005.

Cutting, J. E., Perception with an eye of motion, Cambridge, 1986.

Gaver, W., Technology Affordances [w:] Proceedings of the ACM CHI 91 Human Factors in Computing Systems Conference, Nowy Orlean, s. 79-84, 1991.

Gibson, J., The senses considered as perceptual systems, Nowy Jork, 1966.

Gibson, J., The Ecological Approach to Visual Perception, Nowy Jork, 1979.

Kaptelinin, V., Affordances and design, The Interaction Design Foundation, 2014.

McGrenere, J., Ho, W., AffordancesClarifying and Evolving a Concept [w:] The Proceedings of Graphics Interface, s. 179-186, 2000.

Norman, D., Psychology of Everyday Things, Basic Books, 1988.

Norman, D., Affordance, conventions, and design, Interactions, 1999.

Norman, D., The Design of Everyday Things, 2013.

Norman, D., Affordances: Commentary on the Special Issue, AI EDAM, 2015.

Norman, D., Dizajn na co dzień, Kraków, 2018.

Wachowski, W., Afordancje w (i poza) HCI. Recenzja książki Affordances and Design, AVANT, 3/2018.

Wachowski, W., 30 lat Dizajnu na co dzień. Komentarz i recenzja przekładu książki Dona Normana, AVANT, 3/2019.

Walczyk, T., Teleepistemologia. Analiza rozszerzonych systemów poznawczych, Kraków, 2019.

Waligórski, J., Sztuka ready-made w ujęciu koncepcji afordancji, [niepublikowana praca dyplomowa, licencjacka], 2021.

Waligórski, J., Koncepcja teleafordancji – o sposobie istnienia afordancji (i nie tylko) w środowisku wirtualnym 3D, [tekst w procesie publikacyjnym], 2022.

Fragment wideo: Affordances, Interaction Design Foundation – IxDF https://www.youtube.com/watch?v=NK1Zb_5VxuM

Słowa kluczowe:

afordancje, HCI, dizajn, oprogramowanie

Key Words:

affordances, HCI, design, software

Prezentacja: